Igényfelmérés – 2020 nyári napközis tábor

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Igényfelmérés – 2020 nyári napközis tábor
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
2020 évi nyári napközis tábor igényfelmérése során megvalósuló
adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint a bejelentőket, érdeklődőket, kérelmezőket és egyéb harmadik személyeket, hogy a személyes adataikat – így különösen nevüket, címüket, elérhetőségi és igazolvány adataikat – az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja, az érintett
hozzájárulása alapján kezeli.

A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (továbbiakban:Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám: +36-1/307-4007,
Képviseli: dr. Filipsz Andrea jegyző

Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre:
Az Önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor igényfelmérés során az ügyfél által benyújtott igényfelmérő űrlap kiértékelése, és a beérkező űrlapok alapján az adatkezelő döntésének meghozatala a nyári napközis táborral kapcsolatos ügyekben.

A gyermekre vonatkozóan kezelt adatok köre: név, szülő/gondviselő neve, lakcím, születési hely és idő, oktatási intézmény neve, osztály.

A szülőre/gondviselőre vonatkozóan kezelt adatok köre: név, aláírás
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti hozzájárulása.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:
A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatok harmadik fél részére továbbításra nem kerülnek.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Az adatokat a Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai szerint iktatja és tartja nyilván.
Az adatok tárolási ideje az irattározásra vonatkozó szabályok szerint 5 év.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségen. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden
más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/391-1400
Fax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot.

A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Magasitz Erzsébet
Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: magasitz.erzsebet@bpxv.hu; elefonszáma: +36 1 305 3246