A tankönyvellátás helyi rendje

2020 – 21. tanév

Az iskolai tankönyvellátás jogszabályi háttere

• A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
• A 20/2012. EMMI rendelet
• A 2013. évi CCXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
• Az 501/2013.(XII.29.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
• A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
• Az Emberi Erőforrások Minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a 17/2014. ( III. 12.) –i módosításáról
• Az 1265/2017. (2017. V. 29.) Kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

A tankönyvtámogatásban részesülők köre

2020 szeptemberétől intézményünk minden évfolyamán valamennyi tanuló alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
Az 1-2. évfolyamokon új tankönyveket és munkafüzeteket kapnak a tanulók.
A bevezetésre kerülő új NAT értelmében az 5. évfolyamon is új tankönyvek és munkafüzetek lesznek.
A 3-8.évfolyamokon az ingyenes tankönyvellátás a munkafüzetek kivételével tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával történik, kivéve a belépő új tantervű évfolyamok új tantárgyai esetén.

A tankönyvellátás módja

Az Intézmény a jogszabályi kereteknek megfelelően a KLIK és a KIR összehangolásával szervezi a tankönyvek megrendelését és kiosztását.

A tankönyvellátás feladatai

1. A tanulói adatok aktualizálása a KIR és a KRÉTA rendszerében
Felelősök : igazgatóhelyettesek és a tankönyvfelelős
Határidő : 2020. március 13.

2. A rendelkezésre álló használt tankönyvek minőségi és mennyiségi felmérése

Felelősök : tankönyvfelelős, könyvtáros
Határidő : 2020. március 20-ig

3. A tankönyvigények összesítése a munkaközösség vezetők által
Felelősök : munkaközösségvezetők
Határidő: 2020. április 7-ig

4. A tankönyvigények iskolai összesítése évfolyamonként és tantárgyanként
Felelősök : tankönyvfelelős, igazgató
Határidő : 2020. április 20.

5. A fenntartó egyetértésének beszerzése a tankönyvrendeléshez
Felelős : tankönyvfelelős, igazgató
Határidő : 2020. április 24.

6. A tankönyvrendelés rögzítése
Felelős : tankönyvfelelős
Határidő : 2020. április 30.

7. A szülők tájékoztatása a tankönyvrendelésről
Felelős : igazgató
Határidő: 2020. április 30.

8. A kölcsönzött tartós tankönyvek begyűjtése
Felelősök : osztályfőnökök, tankönyvfelelős
Határidő : 2020. június 15.

9. A tankönyvrendelés módosítása
Felelős : tankönyvfelelős
Határidő : 2020. június 30.

10. A kiszállított tankönyvek átvétele
Felelősök : igazgató, tankönyvfelelős, segítők
Határidő : 2020. augusztus

11. A tankönyvek kiosztása
Felelősök :tankönyvfelelős, könyvtáros, osztályfőnökök
Határidő : 2020. augusztus utolsó hete

12. A pótrendelés rögzítése
Felelős : tankönyvfelelős
Határidó : 2020. szeptember 15.

Az iskolai tankönyvellátásban résztvevők feladatai

Igazgató

• az iskolai tankönyvellátás megszervezése
• az iskolai tankönyvellátás helyi rendjének kialakítása
• a tankönyvellátással kapcsolatos adatok felmérése
• a tankönyvfelelősök megbízása, munkájuk felügyelete
• a fenntartóval, a tantestülettel, a szülői szervezettel és a
diákönkormányzattal való kapcsolattartás

Tankönyvfelelős

• az iskolai tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel való
kapcsolattartás
• kapcsolattartás a fenntartóval, adminisztrációs felületétének kezelése
• a munkaközösségek által leadott tankönyvigények összesítése
• a tankönyvrendelést, pótrendelést lebonyolítása
• a tankönyvek átvétele, kiosztása
• a tartós tankönyvek kikölcsönzéséről és begyűjtéséről való gondoskodás

A munkaközösség-vezetők

• a tankönyvrendelés szakmai irányítása a munkaközösségen belül
• a megrendelni kívánt tankönyvek összesítése, az összesítések átadása a
tankönyvfelelősöknek

Osztályfőnökök

• tankönyvek kiosztásában és összegyűjtésében történő részvétel

Szaktanárok

• a munkaközösséggel egyeztetve, a megrendelni kívánt tankönyvek
kiválasztása az általuk tanított osztályok számára, előtérbe helyezve a folyamatosságot, azonos tankönyvcsaládot

Könyvtáros

• a tartós könyvek könyvtári állományba vétele, kiosztása

Tankönyvfelelős
Ruttkayné Lukács Mária

A tankönyvválasztás szempontjai

• a helyi tantervhez való illeszkedés, az abban foglalt követelmények
teljesítésének megvalósíthatósága
• lehetőség szerint tantárgyanként és évfolyamonként egységes
tankönyvcsaládok használata

A tankönyvek nyilvántartásba vétele

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek – a munkafüzetek és az 1-2.
évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyvek az iskola könyvtár tankönyvtárába kerülnek, kezelésük a könyvtári állománytól elkülönítve történik. A tartóstankönyvekbe belekerül az iskola pecsétje, valamint a beszerzés éve. A könyvtár állományába, állandó leltárba a kézikönyvek, szótárak, atlaszok, szakkönyvek, keménykötésű házi és ajánlott olvasmányok, CD-k kerülnek.

A tankönyvek kölcsönzésének rendje

A tanulók a könyvek kölcsönzésének rendjéről a könyvek átvételekor részletes írásos tájékoztatót kapnak.

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyűjtemény) szeptemberben a tankönyvfelelőstől kapják meg.
Az átvétel előtt a szülők vagy gondviselők elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására, illetve a kártérítési felelősségre vonatkozóan, majd aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A könyvtári kölcsönzés egy tanévre szól.
A tanév végén a tanulóknak le kell adni tankönyveiket, amelyek a tankönyvtárba kerülnek. Az osztályfőnökök és a tankönyvfelelősök a leadáskor ellenőrzik a tankönyvek állapotát, azok elhasználódásának mértékét.

A kártérítés rendje

A tanuló köteles a kölcsönzött tankönyveket megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. A tanuló szülője, gondviselője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola Alapítványának megtéríteni.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul
nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő
hányadát kell kifizetnie.

Az elhasználódás mértéke:
• az első év végére legfeljebb 25 %-os
• a második év végére legfeljebb 50 %-os
• a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os

2020. február 25.

Kőszegi Árpád Jánosné
igazgató

Iskolánk első féléve képekben meg tekínthető pdf formátumban az alábbi linkre kattintva.