ISKOLAI BEIRATKOZÁS 2023/2024. TANÉV TUDNIVALÓK

 

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

EGYÉB INFORMÁCIÓK A KÖZÉRDEKÜ MENÜPONT BEIRATKOZÁS ALATT TALÁLHATÓK!

KRÉTA elektronikus beiratkozási segédlet ide kattintva érhető el!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében Magyarországon – a törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2023/2024-es tanévre:

 1. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között
 2. április 21. (péntek) 8-19 óra között

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, illetve a lakcímigazolványt.

A szülőnek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felületén keresztül elektronikusan megküldje gyermeke adatait az iskolának. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:175. §).

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Az Nkt. 91. és 92. §-a alapján magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §).

 

Az általános iskolák felvételi körzete megtalálható az Észak-Pesti Tankerületi Központ (www.kk.gov.hu/eszakpest) és az iskolák honlapján.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

 1. Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:
 2. április 20. 8:00-19:00
 3. április 21. 8:00-19:00

A beiratkozás fent megadott időpontja előtt lehetőség van elektronikus úton előzetesen elküldeni a tanköteles korba lépő gyermeke adatait az iskolába a KRÉTA rendszer „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületén keresztül. Ezen az online felületen 2023. április 5-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére az adatok elküldésére. A felület a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken érhető el.

 1. A korábbi éveknek megfelelően minden szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
 1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím-nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
 1. A beiratkozás megadott időpontjában, április 20-án 8:00-19:00 óráig, vagy 2023. április 21-én 8:00-19:00 óráig a személyes megjelenés az iskolában kötelező. Az előzetes elektronikus adatszolgáltatás az iskola részére a KRÉTA felületen nem kötelező, de nagyon hasznos, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítja azokat, illetve a rendszerben még nem szereplő gyermekek adatait a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe.
 1. A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 1. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától az óvoda OM azonosítója, gyermeke oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.