Végleges digitális intézkedési terv

Intézményi intézkedési terv digitális oktatás esetére

  1. § Az intézkedési terv hatálya

(1) A jelen intézkedési tervet minden olyan esetben alkalmazzuk, amikor a hagyományos jelenléti oktatás helyett digitális oktatás keretében zajlik a nevelő-oktató munka az iskolában. Akár egy-egy osztály tekintetében, akár bármelyik tagozatra vagy egész iskolára vonatkozóan.

(2) A jelen intézkedési tervet a digitális oktatás kezdetétől annak befejezéséig alkalmazzuk, azzal, hogy a digitális oktatás során kiadott, de már hagyományos jelenléti oktatásban beadott feladatok esetében a feladatot kiadó pedagógus dönti el, hogy a beadott feladatot a jelen intézkedési tervben foglaltak alapján vagy az általános szabályok alapján kívánja értékelni.

(3) A jelen intézkedési tervet a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint az Oktatási Hivatal, illetőleg a tankerületi központ utasításaival összhangban kell értelmezni.

  1. § Fogalmak, meghatározások

a.) Digitális oktatás: olyan helyzet, amikor a hagyományos jelenléti nevelési-oktatási tevékenység helyett a nevelési-oktatási tevékenység a pedagógus és a tanuló együttes, egy térben való jelenléte nélkül, informatikai eszközökön, az internet segítségével zajlik.

b.) Iskola: a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola

c.) Tanuló: az iskola tanulója

d.) Szülő: a tanuló felett a szülői felügyeleti jogokat gyakorló személy, beleértve azt a személyt is, akit a szülő megbíz azzal, hogy a digitális oktatás során a tanuló felügyeletét ellássa, illetve vele tanuljon. Amennyiben a szülő e feladatok ellátására harmadik személyt bíz meg, úgy a szülő felelős azért, hogy e harmadik személy a jelen intézkedési tervben foglaltakat magára nézve kötelezőként ismerje el, és az abban foglaltakat betartsa. A szülő tájékoztatja az iskolát e harmadik személy megbízásáról és e személy elérhetőségeiről.

e.) Informatikai eszköz: olyan személyi számítógép, laptop, (okos) mobiltelefon, fényképezőgép, hangrögzítő eszköz, amelyet a digitális oktatás során az iskola vagy a tanuló használ.

f.) Internetkapcsolat: nagy sávszélességű, korlátozásmentes adatforgalmat lehetővé tevő internetkapcsolat.

g.) Pedagógus: az iskolában nevelési-oktatási tevékenységet végző személy, így különösen a tanító és a tanár.   

  1. § A digitális oktatás tárgyi feltételeinek megléte

(1) A szülő ellentétes tájékoztatása hiányában az iskola feltételezi, hogy a szülő biztosítja a tanuló számára a digitális oktatáshoz szükséges informatikai eszközöket és internetkapcsolatot.

(2) Amennyiben a szülő nem tudja az informatikai eszközöket és / vagy az internetkapcsolatot biztosítani a tanuló számára, illetve amennyiben a korábban biztosított informatikai eszköz vagy internetkapcsolat a továbbiakban már nem biztosítható, arról a szülő haladéktalanul, de legkésőbb a digitális oktatás megkezdését vagy a változás beálltát követő 24 órán belül tájékoztatja az iskolát.

(3) Amennyiben a szülő a (2) bejelentést megtette, az iskola és a szülő kölcsönösen egyeztetnek arról, hogy a tanuló hogyan tud részt venni a digitális oktatásban annak érdekében, hogy teljesíteni tudja az egységes követelményeket.

(4) Az iskola a pedagógusok számára is biztosítja a megfelelő technikai eszközt, amennyiben erre vonatkozó igényét a pedagógus jelzi.

(5) A kapcsolattartás elsősorban a Kréta és az intézményi Google Classroom felületen történik. A pedagógus az iskola vezetésének engedélyével szükség szerint egyéb kapcsolattartási lehetőséget is megjelölhet.

§ A digitális oktatás szervezési kerete

(1) Az iskola a digitális oktatás keretében a tananyagokat, a tanórák anyagait és rendjét, valamint a házi feladatokat a Google Classroom és a Kréta keretében biztosítja a tanulónak és a szülőnek.

(2) A szülő végzi el a tanuló regisztrációját a Google Classroom rendszerébe. Az iskola tájékoztató anyagot küld a regisztráció menetéről, illetve amennyiben szükséges, telefonos támogatást nyújt, ha a regisztráció során a szülőnek kérdése merül fel.

§ Digitális tanórák

(1) A digitális oktatás idejére digitális órarend lesz érvényes. Ebben az online órák időpontjai és a konzultációs sávok szerepelnek. Az online tanórák tanítási napokon, reggel 9 és 12 óra között valósulnak meg.

(2) A többi tanóra esetében tananyagok megosztásával segítjük tanulóink haladását, készülését.

(3) A készségtárgyak esetében elsődlegesen projekt feladatok kiadásával biztosítjuk a tanulók számára a haladást. Az értékelés készségtárgyak esetén a projektmunkában való részvétel alapján történik.

(4) A digitális oktatás keretében a tanórákat az iskola a Kréta, a Skype vagy a Meet alkalmazáson keresztül tartja.

(5) Az adott tanórához a meghívót, a belépéshez szükséges kódot az órát tartó pedagógus küldi meg a tanórát legalább 12 órával megelőzően a tanulónak és a szülőnek. A tanuló és a szülő a meghívót és a kódot illetéktelen személynek nem adja tovább.

(6) A tanuló részvétele a digitális tanórán kötelező. A tanuló akkor van jelen, ha az órára bejelentkezett, a kamerát bekapcsolt állapotban tartja, és a kamerában látszik. Amennyiben olyan eszközt használ, amely nem teszi lehetővé a képernyőn való megjelenését, jelzi a pedagógusnak, hogy jelen van, de nincs kamerája. A tanuló mikrofonja alapesetben némítva van, és csak a pedagógus utasítása vagy kérése esetén kapcsolja be.

(7) A tanuló a tanóra során az alkalmazások csevegő szolgáltatását csak a pedagógus kifejezett utasítása alapján használhatja.

(8) Felső tagozaton amennyiben a tanuló az óra elején nincs jelen a (6) bekezdés szerint, az első 5 percben a távollét késésnek minősül. Ha az első 5 perc után sem jelentkezik be, a távollét hiányzásnak minősül. A késésekről és a hiányzásokról a tanár a tanítási nap végéig tájékoztatja az osztálytanítót / osztályfőnököt, illetve a felső tagozaton a Krétában jelöli a távolmaradást. A szülő a hiányzást a jelenléti oktatás szabályainak megfelelően igazolja.

(9) Ha beteg a tanuló, a szülő mindenképpen jelzi az osztálytanítónak / osztályfőnöknek, hogy gyermeke nem tud bekapcsolódni az online órába. Amikor viszont meggyógyul a tanuló, újra köteles részt venni az órán, és pótolni az elmaradását. A Kréta rendszerbe pedig a szülő köteles feltölteni az igazolást.

  1. § Házi feladatok

(1) A pedagógusok a házi feladatot a Kréta rendszerben rögzítik, illetve a Google Classroomon keresztül adják ki a tanulóknak, és a tanulók a megoldásokat oda töltik fel. A számonkérések, gyakorló feladatok, egyéb lehetőségek más, a pedagógus által jelzett felületen is megvalósulhat.

A tananyag feltöltése, megküldése többnyire 8:00 és 14:00 óra között, a digitális órarendben meghatározott időben történik. A 16:00 óra után felkerülő tananyag lehetőség szerint csak másnap jelenik meg a tanuló részére.

(2) A pedagógus a házi feladathoz visszaküldési határidőt rendel. A visszaküldési határidőig vissza nem küldött házi feladat késedelmesnek minősül.

(3) Amennyiben a tanuló várhatóan nem tudja feltölteni a feladatot határidőre, ezt a határidő lejárta előtt jelezheti a pedagógusnak, aki belátása szerint új határidőt állapíthat meg.

Indokolt esetben, ha a tanuló csak este vagy hétvégén tudja visszaküldeni a feladatokat, a szülő jelzi az illetékes pedagógusnak, hogy a tanuló mikor tudja teljesíteni az elvárásokat. Ebben az esetben egyéni elbírálás alapján beszélik meg a határidőket, melyeket a tanuló köteles betartani.

(4) Tanuló a házi feladatot személyesen végzi el, de ahhoz a pedagógus kifejezett eltérő utasítása hiányában a rendes oktatás során a házi feladatok elvégzéséhez használt segítséget igénybe veheti. Amennyiben a pedagógus úgy véli, hogy a házi feladat során a tanuló ezt meghaladó mértékben vett igénybe segítséget, vagy amennyiben vélelmezhető, hogy nem személyes feladatelvégzés történt, a pedagógus a házi feladatot elutasíthatja. Ebben az esetben – amennyiben az lehetséges – a tanuló a saját feladatmegoldás elvégzését követően a házi feladatot ismételten megküldi.

(5) A házi feladat el nem készítése, hiánya esetén a pedagógus elégtelen osztályzatot adhat.

§ Számonkérés és értékelés

(1) Az iskola a számonkérést a házi feladatok visszaküldése mellett a Redmenta és egyéb rendszerbe feltöltött feladatsorokkal végzi.

(2) A feladatsorokat elsősorban az órarendben meghatározott időre időzítve teszi elérhetővé a pedagógus. A megoldásra a pedagógus által megadott időkeret áll rendelkezésre.

(3) Felső tagozaton a tanuló magatartását az online órán való részvétel, a tanórai aktivitás és magatartás határozza meg. Alsó tagozaton a tanítók nem értékelik a tanuló magatartását. Mindkét tagozat esetében a tanuló tanulmányi előremenetelét, szorgalmát a kiadott házi feladatok visszaküldése és megfelelősége, valamint a kitöltött feladatsorok alapján értékeli.

§ Kapcsolattartás

(1) Az iskola és a szülő a jelen intézkedési tervben foglaltak megtartása érdekében rendszeresen, telefonon vagy e-mail útján tájékoztatja egymást. Az iskola és a szülő / pedagógus kölcsönösen megadják azokat az elérhetőségeket, amelyekre a jelen intézkedési tervben meghatározott tájékoztatások elküldhetők. Az elérhetőségek változásáról lehetőség szerint haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül tájékoztatást küldenek egymásnak.

A kapcsolattartás során minden fél részéről elvárás, hogy megfelelő pihenési időt hagyjanak a másik félnek.

(2) Közösségi portálokon és egyéb csevegő alkalmazások használatával hivatalos tájékoztatás nem történik.

(3) Amennyiben a tanuló tanulmányi előremenetele, magatartása vagy szorgalma miatt indokolt (így különösen a tanuló hosszabb vagy rövidebb betegsége, rendszeres késése, illetve távolmaradása, romló vagy hullámzó tanulmányi eredménye, órán tanúsított magatartása vagy szorgalma miatt), az iskola és a szülő soron kívül külön egyeztetést folytat, amelynek során áttekintik, hogyan biztosítható a tanuló megfelelő részvétele a digitális oktatásban.

  1. § Adatvédelmi tudnivalók

A tanóráról felvétel csak a pedagógus kifejezett utasítására vagy hozzájárulásával készíthető. A digitális tanórák képi- és hanganyagának rögzítése, illetve bármilyen csatornán történő közzététele csak az összes érintett (minden résztvevő) előzetes, írásos engedélyével megengedett.

Kiegészítő adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatás digitális oktatás esetére

Tisztelt Szülők!

A jelen kiegészítés az iskola adatvédelmi rendelkezéseinek kiegészítése digitális oktatás esetére. A jelen kiegészítést abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben digitális oktatásra kerül sor a nevelés-oktatási tevékenység végzése során, a digitális oktatás teljes időtartama során. Az iskola általános adatkezelési szabályait ilyen esetben a jelen kiegészítéssel összhangban kell alkalmazni. A kezelt adatok, az érintettek és az adatgazdák köre nem módosul.

Digitális oktatás esetén az iskola a tanulókkal és a szülőkkel való kapcsolattartásra, a digitális tanórák megtartására, a házi feladatok kiosztására és visszaküldésére, a számonkérések megszervezésére, az adatok tárolására számítógépes programokat, alkalmazásokat használ, melyek jelentős része az adatokat felhő szolgáltatás keretében tárolja.

Az iskola lehetőség szerint olyan alkalmazásokat használ, amelyek tulajdonosa önkéntes nyilatkozattal vállalja a GDPR rendelkezéseinek megtartását.

Az iskola minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a tárolt adatokkal visszaélés ne történhessen, így különösen csak megfelelő hozzáféréssel rendelkező személyek kezelhessék a tárolt adatokat. Ennek érdekében olyan alkalmazásokat használunk, amelyekhez regisztráció, jelszó (lehetőleg többlépcsős azonosítás) szükséges.

Amennyiben az iskolának tudomására jut, hogy az alkalmazás tulajdonosa nem képes biztosítani a bizalmas ügykezelést (adatkezelési incidens történik), így különösen amennyiben az alkalmazás szervereit feltörték, arról haladéktalanul tájékoztatja a szülőket és az alkalmazás további használatát megszünteti, egyben az incidensről az illetékes hatóságokat értesíti és a szükséges eljárásokat kezdeményezi.

Nyilatkozat letöltése >>

 

Iskolánk első féléve képekben meg tekínthető pdf formátumban az alábbi linkre kattintva.