Ökoiskola

Károly Róbert Általános Iskola
1151 Budapest Bogáncs utca 51.-53.
OM azonosító: 544201 

ÖKO iskola -munkacsoport munkaterve
2020/2021

Budapest 2020 augusztus 30.

Készítette: Klinkóné Kovács Katalin
ÖKO -munkacsoport vezető 

„Légy vidám és tedd a jót, a verebeket pedig hagyd csiripelni!”

                                                                                   /Bosco Szent János/

1. Helyzetelemzés:

Helyzetkép: Iskolánk a főváros északkeleti szegmensében, a városhatáron helyezkedik el, ennek az adottságnak minden előnyével és hátrányával.

Környezetünk legfontosabb természeti összetevői:

 • a könnyen megközelíthető szabad területek
 • a tágasabb terek a belsővárosi résznél
 • közeli termőterületek, gazdaságok
 • közeli tavak

A természeti erőforrások lehetőségei kiváló alapot nyújtanak az agrár-környezetvédelemből adódó előnyök maximális kihasználására. 

2. Iskolánk helyzetképe:

Minden tanulónk környezeti- és egészségnevelése –a későbbi életvitel kialakítása érdekében is- igen nagy hangsúllyal szerepel a programunkban.

Célunk, hogy a tanulók életvitel szerűen sajátítsák el az egészséges életmódot és az ökoszemléletet egy olyan szemléletű nevelés során, ahol ez a mindennapok része, így természetessé válik a számukra.

Nem kampányjelleggel szeretnénk ezt megvalósítani, hanem folyamatos, egymásra épülő, átgondolt programrendszerrel. Épp ezért nem jelölünk ki kezdeti és végső időszakot, mert ez egy állandóan fejlődő folyamat, amit már elkezdtünk, és amit folytatunk és építünk, amíg csak tehetjük. 

2.1 Ökocsoportunkról:

A csoport tagjai:

 • Bognárné Szőllősy Anna /alsó tagozatos környezetvédelmi felelős/
 • Deákné Oláh Marianna /matematika-kémia tanár/
 • Farkas Gábor /biológia- földrajz tanár/
 • Klinkóné Kovács Katalin/ testnevelés-mentor pedagógus/, a csoport vezetője
 • Kőszegi Árpád Jánosné /intézményvezető/
 • Nagy Király Ildikó /ének-zene tanár/
 • Orbán Mónika /földrajz-német tanár/
 • Szabó Anita /angoltanár/
 • Tánczos Erzsébet /magyartanár/

3. Az iskola hitvallása: 

A környezetünk védelme, az emberek egészségének elérése és megtartása egymástól függő és egymásra ható folyamatok. Egyik sem működi a másik nélkül. A természet és az urbanizált környezetünk is egyensúlyban kell, hogy legyen, mert ha nincs, a saját belső homeosztázisunk is megsínyli azt.

Épp ezért a felnövekvő generációt meg kell tanítani arra, hogyan bánjon a környezetével, hogy az élhető legyen még sok nemzedék számára.

3.1 Alapelvek:

 • Iskolánk a környezeti és egészség- nevelés központjává legyen.
 • Az intézmény működtetése környezetkímélővé, energiatakarékossá váljon.
 • A problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel, és oldjuk meg azt.
 • A környezetvédelem és az egészségvédelem mindig a megfelelő súllyal szerepeljen az iskolai programokban.

3.2. A környezeti nevelés cél és feladatrendszere:

Tanítványaink érezzék, hogy a közös tiszta jövő építése közös célunk, és környezetünk jövője az ő jövőjük is egyben, minőségének megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez mindenkinek kötelessége hozzájárulni. Tudatosítani kell őket abban, hogy az erőforrások végesek, és környezettudatosan maradhat élhető a Föld számukra és az eljövendő generációk számára.

4. Célmeghatározások:

 • Pozitív hozzáállás kialakítása a mindennapi környezetvédelem iránti tágabb és szűkebb környezetükben,
 • Kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése és ösztönzése,
 • Az iskolaközösség külső és belső ÖKO kapcsolatrendszerének gazdagítása,
 • Kapcsolati háló bővítése szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt.

4.1 Kiemelt célunk:

 • Környezetünkből a káros és veszélyes anyagok felhasználásának minimalizálása,
 • Szűkebb hazánk „Palota” környezeti értékeinek megismerése,
 • Egységes környezet, életmód biztosítása,
 • Az élő és élettelen környezet hatásmechanizmusának jobb megismerése,
 • A természeti értékek megóvása és segítése a fejlődésben,
 • Tudatformálás,
 • Életvezetési képességek fejlesztése,
 • Közösségfejlesztés,
 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása,
 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása,
 • Az intézmény dolgozói is ismerjék meg az iskola területén található védett növényeket, állatokat,
 • A dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén,
 • A tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése, esetleges módosítások,
 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása,
 • Környezeti értékeink felmérése, fejlesztése a tanulók bevonásával.
 • A tanult ismeretek alapján az élőhelyek megóvása, lehetőség szerint bővítése, a cselekvő természetvédelem megteremtése,
 • A tevékenységünk széleskörű megismertetése, a diákok és a szülők, a lakók között is, pl. ismeretterjesztő tablók készítése,
 • A természeti környezetre alapozott programok továbbfejlesztése, K.E.R.T.- héthez csatlakozva,
 • Kapcsolatteremtés civil szervezetekkel, önkormányzattal, egyesületekkel, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése /pl. TERKE/,

4.2 Elérendő célok, gyakorlati tevékenységek a cél érdekében:

 • Az öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, etetők kihelyezése,
 • Állataink megfigyelése és gondozása, felelős állattartás,
 • Rovarhotel,
 • Fűszerkert, gyógynövények megismerése, gyűjtése és felhasználása,
 • A gyakorlati kertépítés gyakorlása, telepítés, gondozás,
 • A közvetlen környezet díszítése, szépítése,
 • Öko-híradó,
 • Öko-sarok,
 • Öko-klinika,
 • Öko-útlevél,
 • Öko-ösvény,
 • Öko-faliújság,
 • Öko-fórum,
 • Öko-verseny,
 • Öko-vetélkedők,
 • Öko-őrjárat,
 • Öko-kupa,
 • Ökoska –klub,
 • Emlékkert,
 • Zöldítés,
 • Fásítás,
 • Szelektív-hulladék gyűjtés,
 • Újrahasznosítás, papírgyűjtés,
 • Szemléletformálás,
 • Ruha és játék, elem és kupakgyűjtés,
 • Pályázatok,
 • Környezetbarát játékok,
 • Illegális hulladéklerakók feltérképezése, elemgyűjtés, pet palackok gyűjtése,
 • Öko őrjárat és kommandó megalakítása.

5. Színterek, szervezeti kerete

  • Iskolai színterek lehetnek: tanítási órák, szakkörök, továbbképzések
  • Szabadtéri tevékenységek pl. túrák környezetvédelmi jelleggel, pl. szemétszedés
  • Iskolán kívüli tevékenységek kibővítése a tágabb környezet, a flóra és a fauna megismeréséért: állatkert, botanikus kert, kirándulások, terepgyakorlatok, erdei iskola, gyakorlókert, szakkör, egészségnap, vetélkedők, versenyek, kiállítások, előadások, együttműködés civil szervezetekkel. /Lásd a részletes programban

6. Hosszú távú pedagógiai célok:

   • Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése és mindennapi életbe emelése
   • A környezetetika hatékony fejlesztése, a mindennapi gondolkodásba, cselekvésbe illesztése
   • Az érzelmi és értelmi nevelés a környezeti, ÖKO-tudatos nevelés figyelembevételével
   • Gyakorlati tapasztaláson alapuló, kreatív környezeti nevelés, tolerancia kialakítása
   • A környezettudatos magatartás és életvitel segítése
   • Felelősség felébresztése az általunk élt környezet felé
   • Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
   • Egészséges életmód elsajátíttatása,
   • A szülők „nevelése” az egészséges életmódra,
   • Az „Ép testben ép lélek” elv átvitele a gyakorlatba,
   • A mozgás megszerettetése és a mindennapi életbe helyezése,
   • „Saját” mozgás megtalálása és megszerettetése,
   • Erdei iskolák, táborok szervezése,
   • Öko-tábor,
   • Társiskolákkal (ÖKO) kapcsolatfelvétel,
   • A környezetünk ÖKO-tudatos vállalkozásaival partneri kapcsolat.

7. A konkrét éves munkaterv állomásai az idei tanévre:  

 

IdőpontEseményFeladatSikerkritériumHatáridő
2020 08.26.ÖKO munkacsoport létrehozása CsapatépítésMinél több tag szervezése2020 09.01.
2020 08.28.ÖKO munkatervelkészítéseTeljes tanévre lebontott munkaterv kialakításaSzabályok, felelősök kialakítása,Programok kidolgozása2020 08.30.
2020 09.01.Speciális tanévkezdésCOVID19A gyerekek tájékoztatása az iskolaorvos részérőla Covid19 miatt bevezetett speciális intézkedésekrőlMinden osztályban a tájékoztató felolvasása, a gyerekek teljeskörű informálása2020 09.01.
2020 09.16.Az ózon világnapjaRádiós szünetben összefoglaló az ÖKO-híradóbanKis összefoglaló a Föld légköréről,  a levegő fontosságának megismertetése2020 09.16.
2020 09.16.-22.Autómentes –hét Az ÖKO tudatos közlekedéshez alternatívák, Rádiós szünetben összefoglaló az ÖKO-híradóbanMinél több sajáttestes jármű használata2020. 09.16.
2020 09.19.Takarítási világnapA termekben festés, átrendezés, otthoni segítség a takarításbanFelhívni a figyelmet a higiéniára a tiszta környezet fontosságára2020 09.19.
2020 09.25MDSZ sportnapAz egészséges életmód, a mozgás napjaVersenyek és kihívások napjaAz esemény napja
202010.04.Állatok világnapjaRajzkiállítás saját kisállatról, portréAz állattartás fontosságának, minél több pályamunkára ösztönzés osztályonként, a győztesekkel látogatás a K.E.R.T. Héten, a Rex állatszigeten202009.első rajzórán meghirdetve
202010.10Komposztálás napjaSaját komposztálónkhatásmechanizmusának megismerése, a szelektív almacsutka gyűjtés fontosságaMinden gyerek ismerje meg ezt a folyamatot és használj a lehetőséget.2020első hetében hirdetveTerm.ism. és biológia órán
202010.16.Élelmezési világnap, a kenyér napjaRádiós szünetben összefoglaló az ÖKO-híradóbanA világ élelmezési helyzetképe, a saját mikrokörnyezet megismertetése, a kenyér története2020 10.16.
202010.26-31.TV mentes –hétKültéri közös játékok, népi hagyományok megismeréseA virtuális térben való lét minimalizálása2020 10. utolsó hete
2020 11.01.Fenntartható élelmezés napjaTáplálkozás szakértői előadásA helyes táplálkozás megismerése, a testsúly, mozgás egyensúlya202011.01.
2020 11.02.-03.,11.11-12.Angol –német nyelvi napok Környezetvédelem és nyelvismeretangol-német projektek kiosztásaNemzetközileg is megismerni az ÖKO –tudatos szemléletet2020 10.15-től felkészülés
202011.27.Ne vásárolj semmit világnapRádiós tájékoztatás a világ fogyasztási szokásairól az ÖKO-híradóbanA vásárlási szokások megváltoztatása, a vásárlás mérséklése202011.27.
2020 12.05.A talaj világnapjaSzakórákon, a talaj összetétele fontossága, változatai, délután kis kísérletezés az osztályok képviselőivel.Kisérletek, tesztek, kémiai játékok a különböző összetételű, a Földön megtalálható talajokkal, összetevőkkel2020 12.05
2020 12.11.Luca napja Luca napi vásár, célzottan kézműves öko-alapanyagokból készített termékekkelAz újrahasznosítás elvén, a dekorálás alternatív módjainak megismerése2020 elejétől osztályszintű projektmunka
2021 02.02Vizes élőhelyek világnapjaFényképpályázat vízi élőlényekről, házi kedvenceinkről, akváriumok, akvaterráriumok, terráriumok lakóirólSaját vízi élővilággal kapcsolatos anyagok benyújtása, a víz fontosságának ismerete2021 01.04-02.02.
2021. 03.01-05.A Pénz héthez csatlakozásDigitális valuták, bitcoin a pénzek változásaA pénz fejlődésének okának megértéseA tanév folyamán felmérve.
2021 03.18.Az újrahasznosítás világnapjaElőadó meghívása az újrahasznosításrólAzújrahasznosítás fontosságának megértetése minél több diákkal.20103.18.
202103.21.-23.Erdők, Vizek, Meteorológia világnapja Projektmunka Term.ism. Földrajz és Biológia órákonA problémák megismerése szakórákon2021 márciusi feladat
2021 03.22-26.Digitális héthez csatlakozásA digitális lét és a jelen kor összefüggéseA digitalizálás fontossága és a környezettudatos lét összehangolása2021 03 26.
202103. 28.Föld órájaAz eseményről egy központi tájékoztatáskapcsolódás a digitális héthezA tanulókkal eljutnia megértés szintjére2021 03 21.
2021.04. 22.A Föld napjaAz eseményről egy központi tájékoztatáskapcsolódás a digitális héthezA tanulókkal eljutnia megértés szintjére2021 03 21.
2021 04.19.-23.K.E.R.T. hét +Fenntarthatósági hétA hét programjainak segítése, lásd részletesen KERT –hétMinél nagyobb létszámú tanuló és szülő bevonása az eseménybe2021 04.19.
2021 05.10Madarak és fák napjaProjektmunka Term.ism. Földrajz és Biológia órákonMegfigyelés a természetben2021 05.10.
202105.22.Biodiverzitás napjaOsztályfőnöki órákon megbeszélésA témakör megértetése2021 05.22.
2021 05.31Dohányzás ellenes világnapOktatófilm ofő órákonA dohányzás káros hatásainak elmélyítése2021 05.31.
202106.05.Környezetvédelmi világnap Utolsó ofőórán tervezés a szombati programra, esetleges kirándulások osztályonkéntA gyerekek érdeklődésének felkeltése2021 06.05.
2021 06.21-25.Ökotábor BernecebarátiAz ökoszakkör évzáró táboraAz év összegzése2021 06.16.
2021 06 30.
Munkaközös-ségi foglalkozás
Éves munka értékeléseAz éves munkaterv sikeres megvalósítása2021 06.30.