Beiratkozás

Home / Beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti — de legkésőbb az azt követő évben — tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül — a döntéshozó intézményhez benyújtva — a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2020. április

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különérő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

2020. január 31-én (pénteken) 16:30 óra
Kakaó party (iskolába csalogató) a kisgyerekeknek

2020. március 6-án és 27-én 17:00 óra
Károly Róbert Csodavár a kisgyerekeknek

2020. március 31-én és április 1-jén nyílt órák a leendő első osztályosok szüleinek a jövő évi első osztályos tanítóknál (az órák 8:00-9:45-ig tartanak)

2020. április 2-án 17:00 órakor
Fórum a leendő első osztályosok szüleinek

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsős kisgyerekeket és szüleiket.

Intézményünk pedagógusai szeretettel várják a 2019/2020. tanévre iskolánkba jelentkező leendő elsősöket és szüleiket!

Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanítunk. Két tanító van az osztályban, nagyon jól összeszokott, jól együttműködő párok. •    az egyik magyar nyelv és irodalmat, készségtantárgyakat, •    a másik matematikát, környezetismeretet és készségtantárgyakat tanít.

Az iskolaotthonban tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat tartja, hanem gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is, ami az önálló tanulás keretében történik. A tanító segítségével sajátítják el a gyerekek a különböző tanulási technikákat (időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszere). A gyerekek a felszerelést általában hétvégén viszik haza. Ez a szervezeti forma a gyermek személyiségének sokoldalú megismeréséhez és fejlesztéséhez a legnagyszerűbb!

Az első osztályok indítását optimális létszámmal tervezzük. A kötelező tantárgyak óraszáma az első évfolyamon heti 25 óra.

A gyönyörű, tágas, jól felszerelt tornatermünk lehetőséget biztosít a mozgásra, az egészséges életmód kialakítására, a különböző sportágak kipróbálására. Minden évfolyamon működik a mindennapos testnevelés. A nagy udvar, a levegőzéshez, a mozgásos játékokhoz, az izgalmas fogócskához, bújócskához nyújt teret a jó levegőn. Az iskolánk épületében található a XV. kerületi GMK által üzemeltetett főzőkonyha, amely megfelelő mennyiségű és jó minőségű ételt biztosít az azt igénylő tanulók számára.

Tanítóink többféle olvasástanítási módszert ismernek, ezek közül a szótagolásra építő / hangoztató-elemző-összetevő / módszert részesítik előnyben, mely a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő ütemű haladást tesz lehetővé.

A törvényi előírásoknak megfelelően értékeljük a gyerekeket. Első évfolyamon félévkor és a tanév végén, a második évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk írásban, illetve szóban folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük iskolai életéről, tanulmányi előmeneteléről. A második évfolyam év végétől osztályzattal minősítjük tanítványainkat. Fogadóórák, családlátogatások keretében teremtünk lehetőséget a személyes konzultációra.

A lemaradó tanulók felzárkóztatásában fejlesztő pedagógus segít. Feladatuk a tanulásban lemaradók fejlesztése, illetve azoknak a részképességeknek a fejlesztése, amelyek szükségesek a tovább haladáshoz. A beszédjavítást logopédus végzi. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel gyógypedagógus, valamint iskolapszichológus foglalkozik.

Iskolánkban az etika mellett többféle hit- és erkölcstan foglalkozásból lehet választani. Jelenleg a római katolikus, evangelikus, refomátus, Hit Gyülezete és MAZSIHISZ hit- és erkölcstan foglalkozások működnek.

Lehetőségeink szerint különböző szakköröket indítunk, ahol mód van a érdeklődő tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások megszervezésére. Tanulmányi versenyeken induló tanítványainkat a tanórai differenciálás mellett, tehetséggondozó foglalkozások keretében készítjük fel az eredményes szereplésre. Minden kerületi versenyen képviseljük iskolánkat. A hatékony munkavégzés feltétele az egészséges életmód kialakítására való törekvés. Első osztálytól kezdve lehetőséget nyújtunk tanulóinknak sporttevékenységre a legkülönbözőbb sportágakban. Több versenyszámban, rendszeresen szerepelünk a kerületi Diákolimpián.

A harmadik és hatodik évfolyam kötelező úszásoktatáson vesz részt. A gyógytornára javasolt gyerekek gyógytornász szakember irányításával az iskolában vehetnek részt a számukra megfelelő foglalkozásokon.

Iskolánk helyet biztosít a zeneoktatásnak. A művészeti iskolából kihelyezett zenetanárok tanítanak hegedülni, csellózni, zongorázni, fúvós hangszereken játszani. Nagy jelentőséget tulajdonít iskolánk az idegen nyelv oktatásának. 2. osztálytól tanulhatják diákjaink az angol vagy a német nyelvet az előrehozott intenzív idegennyelvi oktatás keretében.

Könyvtárunkban rengeteg mesekönyv, regény és lexikon található, amire nagyon büszkék vagyunk. Rendszeresen tartunk könyvtári foglalkozásokat. Tanulóink nagyon szívesen járnak a könyvtárba, ami hasznos az olvasási képességük fejlődéséhez. A szabadidőben, a pedagógusok Budapest számos nevezetes helyére, múzeumokba, kiállításokra viszik a tanítványokat. Az osztályok rendszeresen járnak színházba, bábszínházba, a Fővárosi Növény- és Állatkertbe. A felkínált programok tárháza végtelen.

A tanórán kívüli tevékenységek közül kiemelten fontosnak tekintjük a környezetvédelemre nevelést. Tisztasági versenyeket szervezünk. Tavasszal egy teljes hetet szentelünk a természet-, a környezet- és az egészségvédelemnek, az adott korosztályoknak megfelelő izgalmas, érdekes programokkal és feladatokkal, melyek mindig hasznos élményeket nyújtanak diákjainknak.

Iskolánkra jellemző a nyitottság, a családias légkör, a szeretetteljes, biztonságos, igényes, szép környezetben történő nevelő-oktató munka. Fő feladatunknak tekintjük az általános műveltséget megalapozó nevelést, oktatást. Nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek (értő olvasás, írás, számolás) elsajátítására, a kompetencia alapú oktatásra. Fontosnak tartjuk, hogy az idejáró gyerekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek az iskolába! A szülők pedig biztonságban tudhassák gyermeküket! Célunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének elősegítése.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, napokat szervezünk, szülői értekezleteket, fogadóórákat, szülői fórumokat tartunk, s valamennyi rendezvényre meghívjuk őket. A Szülői munkaközösség támogató munkájára mindig számíthatunk.

Iskolánknak van a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő alapítványa, amelyre szívesen fogadjuk a felajánlásokat és az 1%-ot.

Az iskolai diákfórumon, iskolagyűlésen a tanulók is elmondhatják az észrevételeiket, ötleteiket és a véleményüket.

Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Minden ősszel megrendezzük a Károly Róbert Hetet, amelynek keretében a tanulók nagy kedvvel és lelkesedéssel idézik fel névadónk korát. Gazdag kulturális, szabadidős és sport programokat kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hagyományok között fontos megemlíteni az ünnepélyeket, megemlékezéseket, valamint az egyéb programokat (pl. Mikulás, Luca napi és húsvéti vásár, a karácsonyi gyertyagyújtás, farsangi karnevál, a Környezetvédelmi hét, sportnapok, Meseszínház, Gyermeknap, az Anyák napja, Károly Róbert Napi Vigasságok, Károly Róbert Hét, Apródképző, papírgyűjtés valamint a számos nyári tábor, kirándulások, tanulmányi, kulturális, szabadidős és sport vetélkedők.) Leendő elsőseinket szeretettel várjuk a hagyományosan megrendezésre kerülő kakaó partyn és csodavár programokon.

Nagy szeretettel várunk és fogadunk minden iskolánkba érkező kisdiákot.

Iskolánk elérhetősége: Budapest XV. kerület, Bogáncs u. 51-53. Telefonszám: 06-1-307-5739

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola, Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt felvételi körzetének hivatalos listája A felvételi körzetbe tartozó közterületek:

 • Acsa utca
 • Ajándék utca
 • Alag utca
 • Alagi tér
 • Állomás köz
 • Anyácska utca
 • Árokhát utca
 • Balló Mátyás utca
 • Belső köz
 • Benkő István utca
 • Bogáncs utca
 • Csákó utca
 • Csomád utca
 • Csővár utca
 • Esthajnal utca
 • Ferenczi Sándor utca
 • Géza fejedelem tér
 • Győzelem utca
 • Győztes utca
 • Harsányi Kálmán utca
 • Kanizsai Dorottya utca
 • Károlyi Sándor út
 • Kemény István utca
 • Kosd utca
 • Kovácsi Kálmán tér
 • Közvágóhíd tér
 • Közvágóhíd utca
 • Kurta utca
 • Leander sétány
 • Lenvirág utca
 • Lukácsi Sándor utca
 • Mogyoród útja
 • Morzsa utca
 • Platán utca
 • Sipos tér
 • Szántóföld utca
 • Székely Elek út
 • Szlacsányi Ferenc utca
 • Szőcs Bertalan utca
 • Tarpai tér
 • Tarpai utca
 • Töltés utca
 • Töltés tér
 • Vácbottyán utca
 • Vácduka utca
 • Vácduka tér
 • Vácegres utca
 • Váchartyán utca
 • Vácrátót tér
 • Vághó Ferenc utca
 • Veresegyházi utca

A felsorolt közterületeknél minden esetben a teljes közterület értendő!

A Károly Róbert Általános Iskola első évfolyamára jelentkezők felvétele, átvétele, illetve a sorsolással történő felvétel szabályzata

A Károly Róbert Általános Iskola (1151 Budapest Bogáncs u. 51-53.) a sorsolással eldöntendő felvétel szabályozását a

 • A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49 § -51§
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete 22.-25.§ (R)
 • 45/2014. (X.27.) EMMI rendelet 13.§( módosító rendelet)

A felvétel rendje: Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat R:24.§ (6).bek. strong>hátrányos helyzetű tanulókat ( előnyben vannak a kerületiek)

 • sajátos nevelési igényű tanulókat ( ha az intézményünk a kijelölt iskola )
 • különleges helyzetű tanulókat ha
  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
  • testvére az adott intézmény tanulója
  • munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében található vagy
  • az iskola lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

 

Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges  helyzetű tanuló fölvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni.

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről  sorsolással döntünk.

A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő      …………………………..

A sorsolás helyszíne: Az iskola ebédlője.

A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető

A sorsolás menete: A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről , valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki ( fel kell olvasni a névsorokat ), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során.

Értesítési kötelezettség: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A szülőket írásban (tértivevényes levélben ) értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot ).

A jogorvoslat rendje: A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. ( Köznevelési tv. 37.§ 38.§ és 40.§ )

A szabályzat közzététele: A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük:

 • Hirdető táblán való közzététel
 • Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás
 • A honlapon való közzététel

Tanulóinknak kompetencia alapú oktatást biztosítunk:

 • Előtérbe helyezzük a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazható tudást.
 • Változatos módszerekkel aktív részesévé tesszük a gyermekeket az ismeretszerzés folyamatában.
 • Az alapfeladatokon túl kiemelt feladatunk a logikai gondolkodás fejlesztése.
 • Lehetőséget biztosítunk a művészeti nevelésben, a zenetanulásban, a sportban való részvételre. / Az érdeklődő gyermekek a Hubay Jenő Zeneiskola kihelyezett tanáraitól tanulhatnak hangszeren játszani. /
 • Az iskolaotthonos rendszer lehetővé teszi a tanórák és a szabadidős foglalkozások egymásra épülését.
 • A számos program szervezésével a szabadidő hasznos eltöltésére neveljük diákjainkat.
 • Valamennyi osztályban szótagoló-hangoztató-elemző módszerrel tanítjuk az olvasást.
 • Előtérbe helyezzük a tanulás tanítását, a kooperatív tanulási technika alkalmazása mellett a drámajáték, a projektoktatás is helyet kap.
 • Nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra.
 • A felzárkóztatásban logopédus, fejlesztőpedagógus segít.
 • Iskolapszichológus segíti a munkánkat.
 • A gyógytestnevelés helyben biztosított.